WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

INWESTYCJA W ZDROWIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ KRÓW TO WYBÓR PRZYNOSZĄCY WYMIERNE KORZYŚCI.

Obecnie hodowcy bydła mlecznego mogą na drodze selekcji genetycznej budować zdrowsze stado. Dzięki CLARIFIDE® Plus firmy Zoetis istnieje genetyczny sposób na poprawę zdrowia poprzez bezpośrednie przewidywanie ryzyka choroby oraz indeks selekcyjny, który bazuje na zrównoważonej selekcji w oparciu o bezpośrednie koszty chorób. Ten pojedynczy test genetyczny zapewnia producentom bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w USA bardzo istotne informacje, umożliwiające poprawę zdrowotności, produkcyjności i rentowności produkcji mleka.

Z pomocą narzędzi CLARIFIDE® Plus producenci mleka mogą:

  • wykorzystać informację genomową o cechach zdrowotności krów i cieląt w celu podjęcia bardziej kompleksowej decyzji dotyczącej wyboru jałówek na remont i strategii hodowlanych;
  • dążyć do stworzenia zdrowszego i bezproblemowego stada w miarę upływu czasu;
  • pozytywnie wpływać na rentowność, w tym na cechy, które mogą pomóc w poprawie wszystkich sześciu kluczowych czynników wpływających na dochód gospodarstwa rolnego: koszt zastąpienia stada netto, 21 dniowy wskaźnik cielności krów (21 pragnacy rate), wskaźnik przeżywalności jałówek, wydajność mleka ECM (skorygowane na zawartość tłuszczu 4%), zawartość komórek somatycznych i ryzyko wybrakowania krowy).

UNIKANIE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH KRÓW TO WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI

Mastitis i kulawizny to główne, ale nie jedyne poważne schorzenia, które mają znaczący wpływ na ogólną zdrowotność stada, ilość mleka nadającego się do sprzedaży, całkowitą rentowność krów, a ponadto stanowią dodatkowe obciążenia dla zasobów ludzkich i zwiększają koszty leczenia. Kolejne choroby o znaczącym wpływie na rentowność produkcji mleka to: zapalenie macicy, zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca i ketoza. Opłacalność zwiększa się wraz z wiekiem krów pozostających w stadzie, które przeżywają do kolejnych laktacji i produkują mleko przez wiele lat. Aby osiągnąć tę długowieczność, krowy oprócz wysokiej wydajności muszą zachować zdrowie i być zdolne do reprodukcji w kolejnych laktacjach. W tabeli 1. pokazano, na podstawie oszacowań i badań różnych autorów, częstość występowania i koszty związane ze zdarzeniem zdrowotnym oraz zwiększone ryzyko brakowania związane z wystąpieniem niektórych chorób.

Tabela 1. Występowanie i wpływ zdarzeń chorobowych na koszty i brakowanie krów

Choroba

Częstość występowania

/zakres laktacji

Koszt (USD)             na 1 zdarzenie

Ryzyko brakowania

Mastitis

12 – 40%2,3,4,5,9,14

155 – 224 USD 5,9,10

32,7%

Kulawizny

10 – 48%3,5,7,14

177 – 469 USD 5,8

16,3%

Zapalenie macicy

  2 – 37%2,4,11,12,14

300 – 358 USD 11,12

17,1%

Zatrzymanie łożyska

  5 – 15%2,3,4,5,12,13

206 – 315 USD 5,13

31,7%

Przemieszczenie trawieńca

  3 – 5%2,3,4,5,14

         494 USD 5

26,9%

Ketoza

  5 – 14%2,4,5,14

117 – 289 USD 5,6

32,5%

EKONOMICZNE ZNACZENIE ZDROWIA CIELĄT

Utrzymanie cieląt w dobrym zdrowiu oraz minimalizacja śmiertelności i zachorowalności to kluczowe inwestycje, które przyniosą prawdziwe zyski w przyszłości. Badania Krajowego Systemu Monitorowania Zdrowia Zwierząt w USA (NAHMS) wykazują straty cieląt w okresie odpajania mlekiem na poziomie 7,8%. Główną przyczyną strat są biegunki - 56,5% i choroby układu oddechowego - 22,5%. Informacje o cechach zdrowotnych cieląt pomagają identyfikować i selekcjonować cielęta, które są bardziej odporne na czynniki powodujące biegunki i choroby układu oddechowego oraz zwierzęta mające większą zdolność do przeżycia pierwszego roku i osiągnięcia pełnego potencjału genetycznego przez całe życie.

Tabela 2. Występowanie i wpływ zdarzeń chorobowych cieląt na koszty

Zdarzenie

Częstość występowania

(przed odsadzeniem) 15-17

Częstość występowania

(po odsadzeniu)

Koszty leczenia i pracy na 1 zdarzenie

(przed odsadzeniem)

Biegunki cieląt

23,9 – 25,3%

0,8 – 1,8%15,16

11,35 USD19

Choroby układu oddechowego

12,4 – 18,1%

  5,9 – 11,2%15,16

9,84 – 16,35 USD 19,20,21

Śmiertelność cieląt

 4,2 – 12,0%

1,8 – 2,8%16,18

Koszt odchowu lub zakupu

TRZY POTĘŻNE INDEKSY SELEKCYJNE MAKSYMALIZUJĄCE POTENCJALNY ZYSK Z PRODUKCJI MLEKA

Dla wsparcia selekcji pod kątem zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych chorób firma ZOETIS opracowała trzy ekonomiczne indeksy selekcyjne. Stacja selekcji buhajów Select Sires – tworząca World Wide Sires (WWS) bierze aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu tych innowacyjnych indeksów w celu budowania sukcesu swoich klientów.

  • DAIRY WELLNESS PROFIT INDEX® (DWP$)® Ten wszechstronny, wielocechowy indeks selekcyjny obejmuje produkcję, reprodukcję, pokrój, długowieczność, wycielenie oraz cechy zdrowia krów i cieląt oraz wyniki testów na bezrożność. Użyj tego indeksu do oceny zwierząt i zastosuj do swoich strategii selekcji.
    • WELLNESS TRAIT INDEX® (WT$)® Indeks selekcyjny uwzględniający wyłącznie sześć chorób krów: mastitis, kulawizny, zapalenie macicy, zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca, ketoza oraz bezpośrednio szacuje potencjalny wpływ tych cech na przychód (zysk).
    • CALF WELLNESS INDEX™ (CW$™) Indeks selekcyjny obejmujący wyłącznie cechy zdrowotności cieląt związane z przeżywalnością cieląt, chorobami układu oddechowego i biegunkami. Ocenia różnice w oczekiwanym zysku przez całe życie związane z ryzykiem chorób i wczesną śmiertelnością cieląt.

Powyższe indeksy zostały opracowane na podstawie danych zebranych z milionów zdarzeń chorobowych w amerykańskich komercyjnych stadach bydła hf. Średnia powtarzalność dla cech zdrowotności krów wynosi 50% lub więcej, natomiast dla cieląt średnio 39% (Tabela 3).

Prognozy CLARIFIDE® Plus dla tych cech wyrażone są jako genomowe odchylenia standardowe od średniej (STA - Standardized Transmitting Abilities).

  • Wartość 100 oznacza średnie spodziewane ryzyko choroby.
  • Wyższe wartości są bardziej pożądane w przypadku wszystkich cech, w związku z tym wybór wysokiej wartości STA spowoduje zastosowanie presji selekcyjnej w celu zmniejszenia ryzyka choroby lub poprawy przeżywalności cieląt.

 

Tabela 3. Średnia powtarzalność oraz średnie minimalne i maksymalne wartości

                genetyczne dla cech zdrowia krów i cieląt*

Wyszczególnienie

Powtarzalność

Średnia

ocena

Minimalna ocena

Maksymalna ocena

Cechy zdrowotności krów22

Mastitis

52

100

76

115

Kulawizny

52

100

73

115

Zapalenie macicy

51

100

75

115

Zatrzymanie łożyska

51

100

71

116

Przemieszczenie trawieńca

50

100

69

111

Ketoza

51

100

72

113

Cechy zdrowotności cieląt23

Przeżywalność cieląt

42

100

66

116

Choroby układu oddechowego

36

100

83

116

Biegunki 

39

100

85

117

*Na podstawie danych z populacji referencyjnej zwierząt poniżej 2 lat

Względne wartości cech indeksu DWP$

 

Względne wartości cech indeksu WT$              Względne wartości cech indeksu CW$

Dzięki uwzględnieniu większej liczby cech wpływających na rentowność produkcji, indeks DWP$ opisuje w większym stopniu zmienność genetyczną w zakresie zyskowności w porównaniu do innych indeksów.

Im większą zmienność danej cechy albo indeksu stwierdza się w populacji, tym większe jest znaczenie i następstwa decyzji selekcyjnych.

Oczekiwana różnica w zyskowności produkcji życiowej między 10% czołowych zwierząt, a 10% najniżej sklasyfikowanych wg DWP$ wynosi w populacji amerykańskiej 1340 USD (NM$ 1110 USD).

Jeżeli zastanawiacie się czy selekcja w oparciu o indeks DWP$ rzeczywiście działa, to w tabeli 4. przedstawiono różnice w wydajności życiowej krów, a w tabeli 5 odsetek zdarzeń chorobowych w zależności od poziomu tego indeksu w jednym ze stad w USA.

Tabela 4. Wydajność życiowa mleka, tłuszczu i białka w zależności od poziomu indeksu DWP$.

Grupa zwierząt

Życiowa wydajność mleka

Życiowa

wydajność tłuszczu

Życiowa wydajność białka

76-100% DWP$

(najlepsza grupa)

92954 lbs

3582 lbs

2930 lbs

50-75 DWP$

78894 lbs

3010 lbs

2534 lbs

25-50 DWP$

60731 lbs

2339 lbs

1916 lbs

0-25% DWP$

(najgorsza grupa)

53563 lbs

1982 lbs

1700 lbs

Różnica pomiędzy najlepszą, a najgorszą grupą

39391 lbs

(17867 kg)

1600 lbs

1230 lbs

Różnica w produkcji życiowej wynika, nie tylko z mniejszej średniej wydajności, ale przede wszystkim z długości życia produkcyjnego. Krowy z najlepszej grupy produkowały mleko przez 31 miesięcy, a w najgorszej jedynie przez 19 miesięcy.

Tabela 5. Występowanie chorób w zależności od poziomu indeksu DWP$.

Grupa zwierząt

W całym okresie życia produkcyjnego

Z.Ł.

Metritis

Ketoza

P.T.

Mastitis

Kulawizny

76-100% DWP$

(najlepsza grupa)

6%

6%

17%

Za mało danych do analizy

40%

38%

50-75 DWP$

1%

4%

25%

40%

43%

25-50 DWP$

3%

7%

24%

52%

30%

0-25% DWP$

(najgorsza grupa)

11%

9%

26%

65%

54%

Różnica pomiędzy najlepszą, a najgorszą grupą

-5%

-3%

-9%

-25%

-16%

Buhaje WWS zarówno wycenione na córkach, jak i genomowe o najwyższej wartości hodowlanej dla indeksu DWP$ oraz dobrej płodności otrzymują oznaczenie PROFIT$ w celu identyfikacji rozpłodników, po których z największym prawdopodobieństwem otrzymamy wysoko produktywne, bezproblemowe i długowieczne krowy. Buhaje z ujemnym SCR nie są brane pod uwagę, aby skupić się jedynie na rozpłodnikach, które z dużym prawdopodobieństwem gwarantują ciążę.

 

 

accelgengenervationsselectsires